ตั๋วเครื่องบิน สกลนคร

 


       จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา อันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ใน กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์)       พระธาตุเชิงชุม ประดิษฐานที่ววัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในเขตเทศบาลเมืองสกลนครเป็น เจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร สวนบนเป็นทรงบัวสีเหลี่ยมยอดฉัตรทองคำภายในมีรอยพระพุทธบาทโดยมีตำนานเล่ากันมาว่า ตามประเพณีแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาประชุมรอยพระพุทธบาท ณ ดินแดนแห่งนี้ นับตังแต่พระเจ้ากกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ รวมกันเป็น 4 พระองค์ และนัยว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือ "พระศรีอารยเมตไตรยพุทธเจ้า" ก็จะต้องมาประทับรอยพระบาท ณ ที่แห่งนี้ในอนาคตเช่นกัน นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงกับองค์พระธาตุเชิงชุมยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวดสกลนคร งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี (ราวเดือนมกราคม) คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร สถานที่สำคัญทั้งสองแห่งตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส เขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อสร้างแบบสถาบัตยกรรมไทยประยุกต์ ที่ดูเรียบง่าย ภายในมีรูปหล่อพระอาจารย์มั่นในท่านั่งสมาธิ และอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นผลึกใสสีขาวบรรจุอยู่ในตู้กระจก พร้อมเครื่องอัฐิบริขาร และเรื่องราวประวัติชีวิตของพระเกจิสายวิปัสนากรรมฐานท่าน ตั้งแต่เกิดจนมาณภาพ ส่วนเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร หรือ "จันทรสาร เจติยานุสรณ์" สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุย จันทสาโร ศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่น รูปแบบเจดีย์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในเจดีย์มีหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่หลุย และเครื่องอัฐบริขารของท่าน พร้อมนิทรรศการทางพุทธศาสนาที่มีการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ประกอบนิทรรศการอย่างครบถ้วน ทันสมัย สามารถปรับใช้เป็นสถานที่ให้ธรรมศึกษา ปฏิบัติสมาธิหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       วัดป่าโนนกลางภู่ ตั้งอยู่ในอำเภอพรรณานิคม ห่างตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น และมีอาคารไม้ซึ่งเป็นกุฎิที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ใช้พักในความที่ที่านอาพาธระยะสุดท้ายก่อนจะมรณภาพ ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องอัฐบริขารของ พระอาจารย์มั่นขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!
ตั๋วเครื่องบินสกลนคร   ตั๋วเครื่องบินสกลนครราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินสกลนคร   จองตั๋วสกลนคร.com   สกลนคร   ตั๋วเครื่องบินสกลนคร   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสกลนคร   โปรโมชั่นตั๋วสกลนครราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินสกลนคร   จองตั๋วเครื่องบินสกลนคร   จองตั๋วเครื่องบินสกลนครราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสกลนคร   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสกลนครราคาถูก   ไปสกลนคร   ตั๋วไปสกลนคร   Sakon Nakhon   ข้อมูลท่องเที่ยวสกลนคร   ตั๋วเครื่องบินสกลนคร   สกลนคร   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินสกลนคร   จองตั๋วเครื่องบินสกลนคร   ตั๋วเครื่องบิน สกลนครราคาถูก