ตั๋วเครื่องบิน แพร่ 


       จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ (คำเมือง: Lanna-Phrae.png) เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็ก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 17.70 ถึง 18.84 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของพื้นที่ประเทศ จัดเป็นพื้นที่จังหวัดขนาดกลาง มีความกว้างประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออกสุดของอำเภอเมืองตะวันตกสุดของอำเภอลอง ) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุดของอำเภอสอง ใต้สุดของอำเภอวังชิ้น ) ปัจจุบัน ที่ตั้งของจังหวัดแพร่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็น ประตูสู่ล้านนาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
อุทยานแห่งชาติดอยผากลองตั้งอยู่ในห้องที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ แต่เดิมเคยเป็นวนอุทยานสวนหิน มหาราชซึ่งจังตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรต ิแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 5รอบในปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติที่กำลังดำเนินการประกาศจัดตั้งอย่างเป็น ทางการ อุทยานแห่งชาติิ ดอยผากลอง ครอบคลุมเนื้อที่ 125 ตารางกิโลเมตร เป็นแหลงต้นน้ำขอแม่น้ำยมจุดเด่นคือ ภูเขาหินปะการัง หรือร่องหินแตกซึ่งเกิดจากการบุบและเคลื่อนตัวของผิวโลกเป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม มหัศจรรย์แปลกตาแก่ผู้พบเห็นและ ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายแห่ง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พืชพรรณและสัตว์ป่า สภาพพื้นที่โดยทั่ว ไปเป็นภูเขาสูงชัน ที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือใต้บางแห่งเป็นพื้นที่ราบ บนภูเขามีหินโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน ตามธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ป่าเบญจพรรณป่าดิบ แล้ง และป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่าที่หายาก และใกล้ จะสูญพันธุ์อยู่หลายชนิด เช่น เลียงผา เก้งหมีควาย หมูป่า และนกนานาชนิดนอกจากนี้ในลำห้วยต่าง ๆ ยังพบพันธุ์ปลาขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหลายชนิดด้วยกัน แหล่งท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนหินมหาราช ถ้ำผากลอง ถ้ำจันทร์ผา ถ้ำเอราวัณแก่งหลวง ภูเขาหิน ปะการัง หรือ ร่องหินแตก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ


วนอุทยานแพะเมืองผี
จุแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 มีเนื้อที่ 167 ไร่ เป็นสถานที่มีความสวยงามด้าน ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมืองผี จัดทำเส้นทางศึกษา ธรรมชาติไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาสภาพป่า ลักษณะทางธรณีวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่วนอุทยานมากยิ่งขึ้น


ตั๋วเครื่องบินแพร่   ตั๋วเครื่องบินแพร่ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินแพร่   จองตั๋วแพร่.com   แพร่   ตั๋วเครื่องบินแพร่   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินแพร่   โปรโมชั่นตั๋วแพร่ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินแพร่   จองตั๋วเครื่องบินแพร่   จองตั๋วเครื่องบินแพร่ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแพร่   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแพร่ราคาถูก   ไปแพร่   ตั๋วไปแพร่   Phuket   ข้อมูลท่องเที่ยวแพร่   ตั๋วเครื่องบินแพร่   สหรัฐแพร่   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินแพร่   จองตั๋วเครื่องบินแพร่   ตั๋วเครื่องบิน แพร่ ราคาถูก